فرم ارزیابی مهاجرت به کانادا

Processing of online applications starting

بازگشت
بازدیدکنندگان : 2913 نفر 1396/04/07 11:28
Processing of online applications starting

Processing of online applications starting

June 26, 2017 – Quebec Immigration Office are currently making the final preparations to start processing applications submitted in Mon projet Québec (Quebec Skilled Worker). Despite the slight delay, they will start processing some online applications by July 15, 2017. The average processing times are not available yet.

 

They remind applicants that applications continue to be reviewed according to the order of priority indicated on the page Immigration rules and procedures. At the same time, they will continue processing applications submitted before December 31, 2015 in paper format.

 

Online applications for a Certificat de sélection du Québec can now be updated

 

In the coming days, applicants who submitted an online application for a Certificat de sélection du Québec (Québec Selection Certificate) under the Regular Skilled Worker Program will receive a message in their Mon projet Québec account, notifying them that it is possible to update their application.

 

By accessing the section My file in Mon projet Québec, all applicants who submitted an online application for a Certificat de sélection du Québec can click on the button Update my application and:

 

update their contact information;

add or remove a person (spouse or dependent child) if their personal situation has changed since they submitted their last application;

add one or several diplomas or attestation of assessment test results of proficiency in French or English recognized by the Ministère;

update information regarding their family members who live in Québec.

 

In addition, following users’ comments about the section Linguistic proficiency, we have revised and improved this section to allow applicants to correctly enter each result.

 

We remind you that we plan to start processing online applications during spring 2017. We will contact the applicants when we are ready to begin examining their application and, if needed, we will send them a personalized list of the documents to be submitted.

-------------------

Début du traitement des demandes en ligne

 

26 juin 2017 – Ils effectuent présentement les derniers préparatifs pour le commencement du traitement des demandes présentées dans Mon projet Québec. Malgré le léger retard, ils amorceront le traitement de certaines demandes en ligne d’ici le 15 juillet 2017. Les délais de traitement moyens ne sont toutefois pas encore disponibles.

 

Ils vous rappellent que les demandes continuent d’être examinées selon l’ordre de priorité indiqué à la page Règles et procédures. Ils poursuivront simultanément le traitement des demandes soumises avant le 31 décembre 2015 en format papier.

 

Les demandes de Certificat de sélection du Québec présentées en ligne peuvent maintenant être mises à jour

 

Au cours des prochains jours, les candidats qui ont présenté une demande de Certificat de sélection du Québec en ligne dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés recevront un message dans leur compte de Mon projet Québec les avisant qu’il est possible de mettre à jour leur demande.

 

Ainsi, en accédant à la section Mon dossier dans Mon projet Québec, tous les candidats qui ont présenté une demande de Certificat de sélection du Québec en ligne pourront cliquer sur le bouton Mettre à jour ma demande et :

 

mettre à jour leurs coordonnées;

ajouter ou retirer une personne (conjoint ou enfant à charge) si leur situation personnelle a changé depuis la présentation de leur demande;

ajouter un ou plusieurs diplômes ou attestations de résultats de tests d’évaluation des compétences en français ou en anglais reconnus par le Ministère;

mettre à jour l’information sur les membres de leur famille qui résident au Québec.

 

De plus, à la suite de commentaires d’utilisateurs sur la section Compétences linguistiques, nous avons revu et amélioré cette dernière pour permettre aux candidats d’inscrire correctement chacun de leurs résultats.

 

Rappelons que nous prévoyons amorcer le traitement des demandes en ligne au cours du printemps 2017. Nous communiquerons avec les candidats lorsque nous serons prêts à entamer l’examen de leur demande et, au besoin, nous leur transmettrons une liste personnalisée des documents à nous faire parvenir.

telegram_Canada_Ganji

برچسب ها : Quebec Skilled Worker
دیدگاههای کاربران
دیدگاه شما ثبت شد و بزودی در صورت نیاز پاسخ داده خواهد شد
سرمایه گذاری کبککارآفرینیاسپانسرشیپ همسردانشجویینیروی متخصصویزای توریستیکاریابی کانادافرم ارزیابیتماس با ما